فهرست انتشارات > مرجع: فرهنگ مأثورات متون عرفانی
فرهنگ مأثورات متون عرفانی
فرهنگ مأثورات متون عرفانی
مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی اسلامی
نویسنده: دکتر باقر صدری نیا
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 832
نوبت چاپ: چاپ دوم
بها: 65,000 تومان

عرفان و تصوف در گذر تاریخ چنان با فرهنگ و ادب ما درآمیخته است که بازشناسی هویت فکری و فرهنگی ایرانی بدون شناخت اندیشه های عرفانی و رسمها و سنتهای صوفیانه و تأثیر آنها بر معرفت و منش و خوی و خصلت مردم ایران ناتمام خواهد بود. نه تنها پژوهندگان عرصۀ تفکر و اندیشه از شناخت مبانی عرفان و تصوف و کیفیت تأثیر آن بر روند تحول اندیشه گریزی ندارند، بلکه اهل ادب و فرهنگ و تاریخ نیز. برای کشف رمز و راز متون ادبی، زمینه فکری دگرگونیهای اجتماعی و عوامل مؤثر در تکوین هویت فرهنگی این سرزمین از پژوهش در باب عرفان و تصوف بی نیاز نیستند.
تأمل در احادیث و مأثورات مشایخ سلف متصوفه یکی از راههای قابل اعتماد دستیابی به چنین معرفت و شناختی است، مأثورات و اقوال این مشایخ به مثابه گوهر اندیشه های عرفانی، چکیده آزمونها و آموزه ها، سیر و سلوک و کشف و شهود آنان شمرده می شود و متون گونه گون متصوفه به یک تعبیر چیزی جز شرح و بسط و تأویل و تفسیر این اقوال و مأثورات نیست.


آخرین اخبار
fghfghgfhfgh fghfghgfhfgh
94/07/20 - 17:18
fghfghfghfghf
fghfghgfhfgh fghfghgfhfgh
94/07/20 - 17:17
fghfghfghfghf
مجموعه‌ها